Α. για παραγωγούς

Για να μπορέσει ο παραγωγός να λάβει τη σφραγίδα του Μικρού Παραγωγού και να ενταχθεί στην AGORA των «Δρόμων της Ελιάς», θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις αναφορικά με την ποιότητα και την Ασφάλεια των Προϊόντων του.

1. Καλλιεργητική διαδικασία

a. Να εντοπίζει και να αξιολογεί περιβαλλοντικά θέματα για την περιοχή καλλιέργειας του)

b. Να διατηρεί αναλυτικό αρχείο εισροών - εκροών όπου θα φαίνονται λεπτομερώς οι καλλιεργητικές εργασίες, η χρήση των φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων.

c. Να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, ανά καλλιεργητική περίοδο και ανάλογα το προϊόν

d. Να εξασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία:

i. πραγματοποίηση τακτικών ιατρικών εξετάσεων
ii. χρήση εξοπλισμού ασφαλείας κατά τους ψεκασμούς
iii. ανάρτηση κατάλληλης σήμανσης σε χώρους αποθήκευσης χημικών

2. Μεταποίηση /τυποποίηση

a. Τήρηση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με τις επιχείρησης τροφίμων.

i. Οδηγοί υγιεινής κατά περίπτωση
ii. Οδηγοί ορθών παραγωγικών πρακτικών
iii. Κανόνες εμπορίας και επισήμανσης
iv. Τήρηση ιχνηλασιμότητας
v. Εφαρμογή σχεδίου HACCP
vi. Κατάρτιση προσωπικού

Ο έλεγχος κατά περίπτωση, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσων τεκμηριωμένων στοιχείων /δικαιολογητικών (νομιμοποιητικά έγγραφα, τηρούμενα αρχεία, έγγραφα εμπλεκόμενων φορέων κ.α.) αλλά και μέσω επιτόπιων ελέγχων.

Back to Top