Οι παραγωγοί

Ο Μικρός Παραγωγός της Μεσογείου ασχολείται με την παραγωγή ή/και την τυποποίηση αγροτικών μεσογειακών προϊόντων, έχει μικρή έκταση ή/και μικρή παραγωγική ικανότητα.

  • Η πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού είναι δύσκολη γι’ αυτόν και δεν έχει τα μέσα ή τις δεξιότητες να διαθέσει το προϊόν του στο εξωτερικό.
  • Διαχειρίζεται το προϊόν του, με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια από την παραγωγή και την επεξεργασία έως την τυποποίηση.
  • Είναι ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά θέματα και ακολουθεί φιλοπεριβαλλοντική διαδικασία παραγωγής.
  • Η επιχείρησή του έχει μια ιστορία, στενά συνδεδεμένη με την περιοχή και τα προϊόντα της, και έχει όραμα για το μέλλον.
  • Πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με τις επιχείρησης τροφίμων και αποτελεί μικρή εταιρεία σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει νόμιμα συσταθεί και διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Πιστοποιείται με τη σφραγίδα «μικρών παραγωγών της μεσογείου» μέσω της οποίας, θα μπορέσει να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος του και να γίνει μέλος της κοινότητας που υποστηρίζει τους μικρούς παράγωγούς με δίκαιες εμπορικές πρακτικές και με έντονη δράση προώθησης των προϊόντων τους.

Back to Top