Κέντρα πληροφόρησης του Europe Direct

EDIC_sΚέντρα πληροφόρησης του Europe Direct

Πρόκειται για δίκτυο αποτελούμενο από κέντρα πληροφόρησης, κέντρα τεκμηρίωσης και ομιλητές σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el

www.europedirect.olivetreeroute.gr

Back to Top